Novinky

Sdružení železničních společností pořádá 22.2.2017 seminář pro dopravce
[20.1.2017]

Příspěvky ze semináře pro dopravce najdete v sekci "Dokumenty"
[27.1.2017]


Evropská unie Jízdní řády

Začal prodej lokálek

15. listopadu 2014

Dlouho očekávaný prodej tzv. nevyužívaných regionálních tratí začal. Po dlouhých průtazích se konečně začalo realizovat usnesení vlády, které stanovilo podmínky pro prodej státního majetku, kterým prodávané regionální dráhy jsou. První tratě byly nabídnuty k prodeji za odhadní cenu, tedy v částkách desítek miliónů korun za každou trať.

Stát chtěl nevyužívaní tratě nejdříve rovnou rušit. Průběh dosavadních správních řízení o zrušení dráhy ukázal zájem obcí nebo jiných subjektů o nabytí vlastnictví dráhy a zajištění provozování dráhy a drážní dopravy ve vlastní režii, což zejména pro obce představuje akceptovatelnější řešení než zrušení dráhy. Další variantou před zrušením byl prodej za odhadní cenu, což by ovšem pro valnou většinu obcí nemělo význam (cena tratí vychází v desítkách milionů korun). Vláda potom přijala nová pravidla převodu nevyužívaných tratí ve vlastnictví státu na jiné subjekty, kde v prvním kole bude trať nabídnuta zájemcům ve veřejné soutěži, cena tratě bude vycházet z odhadní ceny, nenajde-li se zájemce, trať bude nabídnuta k převodu Ministerstvo obrany, dalším krokem bude nabídka bezúplatného převodu krajům, obcím nebo svazkům obcí. Pokud Ministerstvo obrany, kraje ani obce neprojeví zájem ani o bezúplatné nabytí dráhy, bude teprve zahájeno správní řízení ke zrušení dráhy. Majetek zrušených drah bude následně opět nabídnut k bezúplatnému převodu na kraje či obce k jinému využití ve veřejném zájmu.

Sporným bodem zůstáva podmínka státu, že v případě prodeje či bezúplatného převodu dráhy novému nabyvateli bude omezena možnost získat dotace ze SFDI (Státní fond dopravní infrastruktury) pouze na ty případy, kdy bude na předmětné dráze zajišťována dopravní obslužnost po celé délce dráhy v rozsahu nejméně dvou párů vlaků denně nebo v ekvivalentním počtu vlaků za rok. Sdružení železničních společností s touto podmínkou nesouhlasí, nový vlastník tratě bude muset dráhu provozovat podle příslušných ustanovení zákona 266/1994 Sb. o dráhách, tedy bude muset umožnit provozování drážní dopravy každému železničnímu dopravci s platnou licencí a to za regulovanou cenu. Poplatek za použití tratě ovšem nepokryje ani část nákladů na zajištění provozuschopnosti tratě. Stát tady výrazně zasahuje do vlastnických práv nového majitele tratě, tedy by měl poskytnout kompenzaci ve formě dotace určené na udržení provozuschopnosti dráhy, stejně tak jako tuto kompenzaci poskytuje státní organizaci Správa železniční dopravní cesty, nebo ostatním již dříve privatizovaným dráhám. Sdružení železničních společnosti bude navrhovat změnu dotačního pravidla s tím, že dotace musí být vypočítána podle kalkulačního vzorce, který bude každoročně reflektovat na aktuální provoz konkrétní tratě. Sdružení bude trvat na dodržení takového dotačního pravidla pro všechny tratě, tedy i pro tratě ve vlastnictví státu. Podle našeho názoru by taková pravidla mohlavést k úspoře, protože v současné době nění dotace nijak klíčována, Správa železniční dopravní cesty dostává částku na všechny tratě najednou, bez klíčování podle provozu na jednotlivých tratích.


© 2007 Sdružení železničních společností, Žižkova 595, 551 01 Jaroměř, tel.: +420 491 459 223, +420 731 415 372, e-mail: szs@rail.cz
Produced by GAT.cz