Novinky

Sdružení železničních společností pořádá 22.2.2017 seminář pro dopravce
[20.1.2017]

Příspěvky ze semináře pro dopravce najdete v sekci "Dokumenty"
[27.1.2017]


Evropská unie Jízdní řády

Sdružení železničních společností jednalo s ministrem dopravy o akutiálních problémech české železnice

Zástupci Sdružení železničních společností jednali 12.7.2005 s ministrem dopravy Milanem Šimonovským o aktuálních problémech české železniční dopravy. Při této příležitosti předali ministru dopravy dokument, jehož znění uvádíme:

Vážený pane ministře, jménem Sdružení železničních společností se na Vás obracíme s žádostí o řešení aktuálních problémů veřejné železniční dopravy. V období roku 2005 se objevily závažné problémy, které mohou ovlivnit řádné fungování české železnice.

Alternativní dopravci v dálkové osobní železniční dopravě

V tomto roce došlo k pokusu o vstup alternativního dopravce (Connex Česká železniční) do oblasti dotované dálkové osobní dopravy. Přesto, že byly dodrženy všechny podmínky dané zákonem 266/1994 Sb., ocitl se projekt v patové situaci. Ministerstvo dopravy, nepřipravené na variantu jiného dopravce, než ČD, nebylo dosud schopné tuto situaci vyřešit. Vzhledem k tomu, že se v souvislosti s účastí alternativních dopravců očekávají masivní investice do nových vozidel (u projektu Connexu ve výši 360 mil. Kč), které zastaralý park vozidel české železnice nutně potřebuje a nabízí se vysoký komfort pro cestující (klimatizované nízkopodlažní lehké vlaky, zkrácení jízdních dob) zejména na tratích, spojujících regiony, je na Ministerstvu dopravy, aby situaci řešilo v zájmu daňových poplatníků.

Legislativní problémy v oblasti odborné a zdravotní způsobilosti osob, podílejících se na provozování drážní dopravy

Novelou byla upravena vyhláška 101/1995 Sb. kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy. I přes uvedenou novelu není tato vyhláška v souladu s praxí, některá její ustanovení (výcvik strojvedoucích) není možné u řady železničních firem vůbec naplnit, požadavek na vzdělání strojvedoucích pro službu na tratích regionálních a celostátních (obecná maturita) vede k absurdním situacím, kdy podmínce vzdělání nevyhoví schopný strojní zámečník s výučním listem, ale vyhovující dosaženým vzděláním je shledán kuchař s maturitou. Problém zdravotní způsobilosti (brýle) nebyl novelou vůbec řešen. Máme za to, že celou vyhlášku 101 je nutné od základu přepracovat. Sdružení železničních společností nabízí spolupráci, zejména proto, aby nová vyhláška odpovídala reálné praxi, podmínkou je ovšem řádné projednání připomínek k této právní normě.

Nejednoznačný výklad pojmu “základní dopravní obslužnost”

V souvislosti s platností zákona o rozpočtovém určení daní dochází v jednotlivých krajích k nejednoznačnému výkladu pojmů “zajištění přiměřené dopravy pro všechny dny v týdnu z důvodu veřejného zájmu, především do škol, do úřadů, k soudům, do zdravotnických zařízení … včetně dopravy zpět” (§ 39b zák. 266/1994 Sb. v platném znění). Nejednoznačnému výklad uvedených pojmů staví do nejistoty dopravce i občany, používající jejich služeb. Zcela specifické potíže potom nastávají, přechází-li sporný spoj hranice kraje. Máme za to, že uvedený problém lze vyřešit legislativní cestou.

Růst cen za použití železniční dopravní cesty

Cena za dopravní cestu, která patří mezi ceny regulované, bohužel opět roste. Cena za použití železniční dopravní cesty v nákladní dopravě vzrostla v tomto roce o 15% na tratích tzv. evropského systému, na kterém se odehrává cca 89% veškeré nákladní dopravy. Nárůst ceny není kompenzován zvýšením úrovně služeb při použití tratí, na koridorech, kterých se zvýšení ceny projeví nejvíce, probíhá stále stavební činnost, která dopravu spíše zdržuje. Zvýšení ceny železniční dopravní cesty se projeví dalším poklesem přeprav nákladu na železnici a přesunem těchto přeprav na už tak přeplněné silnice. SŽS si je uvědomuje, že cena jakékoli služby musí být úměrná nákladům, ale považuje zejména náklady na řízení provozu na železniční dopravní cestě, jejichž výše je dána zejména personálními náklady, za neúměrné. Cestu k udržení resp. snížení ceny za užití železniční dopravní cesty vidíme v důsledném zavádění dálkového a dispečerského řízení s cílem snížit náklady na personál, řídící provoz na železniční dopravní cestě.

Máme za to, že výše uvedené problémy zasahují do řádného fungování železniční dopravy v České republice a doufáme, že je Ministerstvo dopravy vyřeší ke spokojenosti dopravců i jejich zákazníků.


© 2007 Sdružení železničních společností, Žižkova 595, 551 01 Jaroměř, tel.: +420 491 459 223, +420 731 415 372, e-mail: szs@rail.cz
Produced by GAT.cz