Prohlášení Sdružení železničních společností k nálezu Ústavního soudu, kterým se ruší některá ustanovení zákona 77/2002 Sb. o transformaci státní organizace České dráhy

Sdružení železničních společností oceňuje snahu vlády o nápravu poměrů na železnici. Transformaci Českých drah na akciovou společnost a založení státní organizace Správa železniční dopravní cesty ale považujeme pouze za první krok tolik potřebné železniční reformy.

Sdružení železničních společností vítá snížení regulované ceny za použití železniční dopravní cesty od 1.1.2003. Ceny jsou sníženy v průměru na třetinu a máme za to, že i tento krok povede ke zlepšení podmínek pro vstup konkurence na železnici.

V reformě české železnice je třeba pokračovat, neboť uplatněním transformačního zákona nedojde k oddělení dopravní cesty, tedy provozu tratí od dopravního podnikání. České dráhy budou řídit provoz všech vlaků, tedy i vlaků své konkurence. V České republice dosud neexistuje nezávislý regulátor přístupu na železniční síť a Sdružení železničních společností se obává diskriminace ze strany provozovatele tratí, který je sám zároveň dominantním dopravcem. Sdružení železničních společností preferuje úplné oddělení železničních tratí od provozu, které umožní reálný vstup konkurence a tím i oživení železnční dopravy.

Závažným problémem je majetek, který stát vkládá do nově vzniklé akciové společnosti. České dráhy se tak se stávají majitelem pozemků a budov na nádražích. Přesto, že železniční tratě mimo obvod nádraží zůstávají v rukou státu, jsou nádraží fakticky privatizována do rukou dominantního dopravce. Vlastnictvím nádraží získá soukromoprávní akciová společnost České dráhy i naprosto neopodstatněnou výhodu na trhu.

Vítáme proto nález Ústavního soudu, kterým se ruší některé části transformačního zákona. Zrušeno je ustanovení, ve kterém se stanoví, že České dráhy nepotřebují licence k provozování drážní dopravy ani úřední povolení k provozování železničních tratí. Zrušena je dále celá příloha č. 1 zákona, která stanoví rozsah majetku, se kterým hospodaří Správa železniční dopravní cesty a který je ponechán v rukou státu. Tím, že nález Ústavního soudu vstoupí v platnost 31.10.2003, má vláda a poslanci příležitost provést novelu transformačního zákona, která bude v souladu s ústavou a bude znamenat další krok v transformaci železnice.

Sdružení železničních společností vyzývá Ministerstvo dopravy a vládu České republiky, aby při přípravě novely transformačního zákona sledovala zejména otázku majetku železnice a požadovala jeho přesnou inventarizaci a ocenění a zasadila se o takové rozdělení majetku, které by majetek, nutný k provozu železniční dopravní cesty, včetně pozemků a budov nádraží, ponechal v rukou státu. V rukou státu je třeba ponechat i majetek, který České dráhy nepotřebují ke své činnosti a který může sloužit ke snížení dluhů Českých drah, převedených v rámci transformace na státní organizaci Správa železniční dopravní cesty.

25.2.2003