Prohlášení Sdružení železničních společností k transformaci státní organizace České dráhy

Nemá-li železnice ztratit své místo na dopravním trhu, musí projít skutečnou a radikální reformou. Za takovou reformu nepovažujeme formální přeměnu státní organizace České dráhy na akciovou společnost, ke které došlo 1. ledna tohoto roku. Oceňujeme snahu vlády o nápravu poměrů na železnici a rádi bychom považovali transformaci Českých drah za první krok tolik potřebné železniční reformy. Ke způsobu transformace Českých drah máme ale vážné výhrady.

Transformací nedojde k oddělení dopravní cesty, tedy provozu tratí od dopravního podnikání. České dráhy budou nejen dopravcem, ale i provozovatelem tratí. Budou řídit provoz všech vlaků, tedy i vlaků své konkurence. Budou sestavovat jízdní řád a přidělovat trasy i konkurenčním dopravcům, což je v příkrém rozporu s legislativou Evropské unie. V České republice neexistuje nezávislý regulátor přístupu na železniční síť a Sdružení železničních společností se obává diskriminace ze strany provozovatele tratí, který je sám zároveň dominantním dopravcem.

Majetkem akciové společnosti České dráhy se stanou i pozemky a budovy nádraží. Přesto, že železniční tratě mimo obvod nádraží zůstávají v rukou státu, jsou nádraží fakticky privatizována do rukou dominantního dopravce. Tento fakt může zcela zablokovat pokračování reformy české železnice. Vlastnictvím nádraží získá soukromoprávní akciová společnost České dráhy i naprosto neopodstatněnou výhodu na trhu.

Problémem bude i již osvědčené provozování regionálních tratí jinými soukromými společnostmi. Vzhledem k tomu, že klíčové budovy a pozemky budou patřit akciové společnosti České dráhy a tato společnost bude ze zákona i provozovatelem těchto tratí, nelze vyloučit zastavení provozu na tratích, pokud tento provoz nebude pro České dráhy z nějakého důvodu žádoucí.

Sdružení železničních společností chápe nelehkou situaci Ministerstva dopravy a spojů v počátcích transformace české železnice. Vlastnictví nádraží akciovou společností České dráhy a neexistenci regulátora přístupu k železniční síti ale musíme považovat za vážné ohrožení teprve vznikajícího konkurenčního prostředí na železnici. Vyzýváme proto Ministerstvo dopravy a spojů a vládu České republiky, aby přijaly příslušná opatření, která by odstranila negativní jevy, vyvolané transformací Českých drah.

4.1.2003